Onjuist gebruik van ontsmettingsmiddelen

Afbeelding
x
De meerderheid van de Belgen gebruikt ontsmettingsmiddelen verkeerd, wat de risico's voor de gebruiker of het milieu verhoogt en de doeltreffendheid van de producten vermindert, zo blijkt uit een studie in opdracht van het departement Biociden van de FOD-Volksgezondheid. In 2021 registreerde het Antigifcentrum bijna 4.000 ongevallen in verband met biociden.

De enquête werd in het voorjaar van 2022 uitgevoerd bij 2.025 personen van alle geslachten en leeftijden uit heel België. Er werd gekeken naar het gebruik van drie soorten biociden, namelijk hydroalcoholische gels (PT01), ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken die niet in contact komen met voedsel (PT02) en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken die in contact komen met voedsel (PT04). Het doel van de studie was het identificeren van gebruikspatronen, risicogedrag, kennis van de bijsluiter, aankoopprocessen en de invloed van de pandemie.

Dit laatste heeft duidelijk gevolgen gehad voor de consumptiefrequenties, aangezien het antigifcentrum in 2021 vijf keer meer ongevallen met hydroalcoholische gels heeft geteld dan in 2019 (vóór de gezondheidscrisis) en 1,5 keer meer problemen met PT02 en PT04.

Tussen 2021 en 2022 gebruikte 66% van de respondenten PT01, 67% PT02 en 44% PT04, een "gebruik uit eigen beweging, uit keuze of uit gewoonte", merken de deskundigen op, terwijl ze de rol van Covid-19 benadrukken. De epidemie staat systematisch in de top 3 van rechtvaardigingen voor het gebruik van dit type product.

Uit de studie blijkt echter dat 53% van de respondenten die PT01 gebruiken "de instructies voor de uiterste gebruiksdatum en de vereiste contacttijd om doeltreffend te zijn niet kennen" en dat 36% ten onrechte denkt dat deze zelfde biociden reinigende eigenschappen hebben, terwijl 4% toegaf het ontsmettingsmiddel al met een ander middel te hebben gemengd, waardoor de doeltreffendheid ervan werd aangetast.

PT02 en PT04 werden ook verkeerd gebruikt, aangezien het onderzoek melding maakt van "ongepast gedrag, zowel wat betreft kennis en naleving van de uiterste gebruiksdatum, verdunningsvoorschriften, instructies voor het spoelen van oppervlakken na gebruik (PT04) alsook het afvalbeheer (verpakking en productresten)".

De specialisten verklaren deze "niet-naleving van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften" door het feit dat de respondenten de informatie op de verpakking niet lezen. Van hen vindt 5-8% de informatie onduidelijk of helemaal niet duidelijk.

Voor de auteurs van de studie zijn de twee belangrijkste redenen problemen in verband met de leesbaarheid (te klein lettertype, aanwezigheid van te veel informatie, gebrek aan contrast) en de woordenschat, waarbij termen als te wetenschappelijk en niet gemakkelijk te begrijpen worden beschouwd.